Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.

Školné

Suma :  7e/ mesiac

sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci, do rúk pani učiteľky, ktorá má v danom školskom roku na starosť pokladňu. 

Príspevok sa neuhrádza ak

  • dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • Zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza ak

  • má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

Stravné: 

Suma: Bez dotácie 1,74 e - Poplatok za stravu spolu s réžiou.

Poplatok za stravu sa uhrádza vopred do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu: SK 02  5600 0000 0071 0731 1011,

Možnosti odhlasovania stravy  na tel. čísle 036 /77 89 303. Stravu je potrebné odhlásiť  do 14.00